Visie

Poëtisch ingenieursschap

Jeanne Dekkers Architectuur realiseert vele, spraakmakende gebouwen vanuit een heldere ontwerpvisie op de gebouwde omgeving. Het bureau zoekt en vindt voor iedere ontwerpopgave een zo specifiek mogelijk antwoord. De start van elk ontwerpproces is een grondige kennismaking met de opgave door een formulering van de probleemstelling en een onderzoek naar vier belangrijke aspecten. Het ‘kijken en luisteren’ naar de plek, naar het programma van eisen, naar de wens en cultuur van de opdrachtgever en gebruiker en het zoeken naar onzichtbare elementen zijn van belang om een zo goed mogelijk beeld van de opgave te krijgen om deze volledig eigen te maken. 

Het is voor Jeanne Dekkers Architectuur belangrijk om de essentie achter de alledaagsheid van de omgeving te ontdekken. Iedere ontwerpopgave benaderen we vanuit de geschiedenis en betekenis van de locatie; ‘het cadeau van de plek’. Door de vondst van de eigenheid van de plek, het karakteristieke van de wens van de opdrachtgever en de uniciteit van verscholen bestaande betekenissen ontstaat een nieuw beeld dat leidt tot een unieke architectonische vertaling. 

Poëzie (licht en ruimte, kleur en textuur) en ingenieursschap (maat en verhouding, techniek en detail) zijn voor ons de belangrijkste ingrediënten voor een gebouw dat in alle opzichten goed functioneert en waar iedereen trots op is. Naast duurzaamheid zijn flexibiliteit en toekomstgerichtheid trefwoorden die we niet uit het oog verliezen. Bovendien wordt gedurende het ontwerpproces het budget bewaakt. Deze werkwijze maakt de gezamenlijke architectonische ambitie haalbaar en leidt tot een daadwerkelijk nieuw gebouw, als het ware een droom die landt.

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving

Duurzaam bouwen is in de visie van Jeanne Dekkers Architectuur geen doel maar een gevolg voortkomend uit een ontwerpattitude. De verantwoordelijkheid die je als architect hebt voor de mens, de maatschappij en de wereld op korte en lange termijn drukt zich uit in een visie op de gebouwde omgeving. Door bewuste toepassing van materialen, techniek en kennis vanuit alle duurzaamheidsaspecten ontstaat als vanzelf een gebouw met een unieke schoonheid. Een integraal ontwerpproces waarin belangen, behoeften en mogelijkheden van plek, gebruiker, gebouw en milieu vanaf het allereerste moment interactief zijn, leidt tot het optimale product. De natuur is daarbij inspiratiebron en doel, de natuur kent geen verkwisting in de zin van energie en schoonheid, de natuur is in balans in haar natuurlijke kringloop. Het beschouwen van de gebouwde omgeving als onderdeel van de natuur, waarin hergebruik van materiaal en energie uitgangspunt is, leidt tot een omgeving in balans, in evenwicht met de natuur. Daardoor ontstaat er een duurzame wereld met een natuurlijke schoonheid.

Duurzaamheid in de gebouwde omgeving is meer dan het voldoen aan gestelde (milieu-)technische en functionele eisen en normen. Schoonheid is in onze optiek meer dan een kritische randvoorwaarde, ook in de ethische zin. Deze strekt zich uit binnen ons bureau, naar de wijze waarop we met ons bureau, de mensen en de huisvesting omgaan , hoe we onze klanten en toekomstige gebruikers benaderen, en de wijze waarop we participeren in onderwijs en culturele manifestaties. Duurzaamheid in relaties leidt tot betere communicatie en is mede daardoor een voortdurende voedingsbodem voor verdieping van kennis en inzichten. Het uitdragen en communiceren van visies en het toetsen ervan aan de toekomst leidt tot scherpte en vernieuwing. Deze frisse, open houding is de voedingsbodem voor een open verhouding met de omgeving, waarin als vanzelf een optimaal en duurzaam antwoord op de gestelde vragen wordt gevonden.
Het is een education permanente, waarin ieder nieuw gebouw een reflectie is op onze uitgangspunten, waarin onze kennis in technische, sociale, maatschappelijke, ecologische en economisch zin worden ingezet.